مطالب علمی رشته ی میکرو بیولوژی

عنوان آزمایش:تاثیر فشار اسمزی بر روی باکتریها.

وسایل مورد نیاز:1-لوله آزمایش2-فیلدوپلاتین3-چراغ الکلی4-محیط کشت حاوی یاکتری باسیلوس سوبتلیس5-نمک طعام(NACL)6-گلوکزخالص7-محیط کشت حاوی باکتری باسیلوس سرئوس8-پنبه

روش انجام آزمایش:

الف)محیط کشت حاوی گلوکز:تهیه 4عدد لوله آزمایش نوترینت براث با غلظت های10,25,40,50 درصد از گلوکز به همراه یک لوله آزمایش حاوی نوترینت براث خالص>استریل کردن فیلدوپلاتین روی شعله>برداشتن یک کلونی کوچک از باکتری باسیلوس سوبتلیس و کشت دادن آن در هر یک از پنج لوله مذکور>مسدود کردن دهانه لوله آزمایش با پنبه>قرار دادن لوله ها به مدت یک هفته در هوای آزمایشگاه>یادداشت کردن مشاهدات

ب)محیط کشت حاوی نمک طعام:تهیه 4 عدد لوله آزمایش نوترینت براث با غلظت های 10,20,30,40 درصد از نمک طعام به همراه یک لوله آزمایش حاوی نوترینت براث خالص>استریل کردن فیلدوپلاتین روی شعله>برداشتن یک کلونی کوچک از باکتری باسیلوس سرئوس و کشت دادن آن در هر یک از لوله های مذکور>مسدود کردن دهانه لوله آزمایش با پنبه> قرار دادن لوله ها به مدت یک هفته در هوای آزمایشگاه> یادداشت کردن مشاهدات.

 

Glu50

Glu40

Nacl 40

Nacl 30

Nacl 20

Nacl 10

منفی(عدم رشد باکتری)

******

*******

Glu25

Glu10

براث خالص

براث خالص

مثبت(رشد باکتری)

 *محیط ایزوتونیک, هیپرتونیک و هیپو تونیک انواع محیط ها از نظر فشار می باشند.

*فشار اسمزی بالا موجب نفوذ آب بنا به خاصیت اسمز می شود.

*به هنگام رشد باکتری در این آزمایش, در لوله هاله همولیز ایجاد می شود.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی 1388ساعت 22:11  توسط علیرضا صادق | 

عنوان آزمایش:رنگ آمیزی تاژک با کیت رنگ آمیزی.

هدف:تشخیص تاژک(فلاژل)باکتریها.

وسایل مورد نیاز:1-فیلدوپلاتین ته گرد2-لام3-کیت رنگ آمیزی(محلول فوشین,محلول اسید تانیک,محلول کلرید سدیم,محلول متیلن بلو) 4-محیط کشت حاوی باکتری پرتئوس5-شعله برای استریل فیلدوپلاتیت6-آب مقطر7-میکروسکوپ8-روغن ایمرسیون.

روش انجام آزمایش:استریل کردن لام>ریختن یک قطره آب مقطر روی لام>استریل کردن فیلدوپلاتین روی شعله>برداشتن کلونی کوچک از باکتری و تهیه گسترش روی لام>خشک کردن لام در هوای آزمایشگاه>پوشاندن سریه سطح لام با محلول آماده شده و به مدت 5الی15 دقیقه>شستشوی لام با آب مقطر پس از ایجاد رسوب در تمام نواحی آن>پوشاندن سطح لام با محلول رنگی آبی متیلن به مدت یک دقیقه>شستشوی لام با آب مقطر و به ملایمت>خشک کردن لام در هوای آزمایشگاه>مشاهده با عدسی100 میکروسکوپ و به کمک روغن ایمرسیون.

*تاژک ها به رنگ قرمز روشن دیده می شوند.

*برای افزایش قطر تاژکها جهت مشاهده از محلول کلوئیدی بنام موردانت استفاده می شود که به این کار, دندانه دار کردن تاژک گفته می شود که بعد از انجام آن, ساختمان نخی مانند تاژک قابل رویت می شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی 1388ساعت 20:30  توسط علیرضا صادق | 

عنوان آزمایش: رنگ آمیزی زیل نیلسن

هدف: تشخیص باکتریهای مقاوم و حساس به اسید

وسایل مورد نیاز:1-فیلدوپلاتین نوک گرد2-لام3-شعله برای فیکس کردن3-محلول کربول فوشین4-آب مقطر5-محلول آبی متیلن6-کاغذ صافی7-الکل-استون8-میکروسکوپ9-روغن ایمرسیون

روش انجام آزمایش:تهیه گسترش نسبتا ضخیم از بافت(مخاط) ترشحی دهان بر روی لام و بوسیله فیلدوپلاتین>فیکس کردن لام بوسیله شعله>قرار دادن تکه ای کاغذ صافی روی لام برای رسوب رنگ>ریختن کربول فوشین روی لام و پوشش دادن کامل آن>حرارت دادن غیر مستقیم لام>حرارت تا زمان تبخیر رنگ وادامه کار تا مدت5 دقیقه(نباید رنگ بجوشد)(در هر زمانی که میزان رنگ روی کاغذ صافی از مقدار اولیه کمتر شد, روی لام رنگ می افزاییم) >شستشو با آب مقطر>رنگ زدایی با الکل-استون به مدت60 ثانیه>رنگ آمیزی با آبی متیلن به مدت30الی60 ثانیه>شستشو با آب مقطر>خشک کردن لام در هوای آزمایشگاه>مشاهده با عدسی100 میکروسکوپ و به کمک روغن ایمرسیون.

*کربول فوشین به عنوان رنگ اولیه و آبی متیلن به عنوان رنگ ثانویه عمل می کند که می توان از اسید پیریک به جای آبی متیلن استفاده کرد (در اشخاص کوررنگ).

*باکتری های مقاوم به اسید,صورتی یا قرمز رنگ و باکتری های حساس به اسید,آبی رنگ می شوند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی 1388ساعت 20:0  توسط علیرضا صادق | 

 

عنوان آزمایش:رنگ آمیزی شیفر فیلتون

هدف:تشخیص و مشاهده اسپور در باکتریها

وسایل مورد نیاز:1-فیلدوپلاتین ته گرد2-شعله برای استریل فیلدوپلاتین3-لام4-محیط کشت حاوی باکتری باسیلوس سرئوس5-محلول شیفر فیلتون6-محلول سافرانین7-میکروسکوپ8-روغن ایمرسیون

مراحل انجام آزمایش:ریختن یک قطره آب مقطر روی لام>استریل کردن فیلدوپلاتین>برداشتن یک کلونی کوچک از باکتری و تهیه یک گسترش بر روی لام>فیکس کردن لام با عبور دادن سریع از روی شعله>قرار دادن لام در محیط ساکن و پوشش دادن(رنگ آمیزی) لام با محلول شیفر فولتون>حرارا تدریجی سطح زیزرین لام به مدت6 دقیقه و تا هنگام تبخیر محلول شیفر فولتون>شستشو با آب جاری به مدت 30 ثانیه>رنگ آمیزی با سافرانین به مدت30 الی50 ثانیه>شستشو>خشک کردن لام در هوای آزمایشگاه>مشاهده با عدسی100 میکروسکوپ و به کمک روغن ایمرسیون

*اسپورها از کلسیم و دی پیکولینات کلسیم تشکیل شدهاند.

*در بین اسپورها, جنس باسیلوس و کلستریدیوم دارای اسپور است.

*حرارت در این آزمایش باعث نفوذ رنگ می شود.

*اسپورها از لحاظ شکل, گرد یا بیضی بوده و از نظر موقعیت در باکتری به سه حالت مرکزی, انتهایی و نزدیک به انتها مشاهده می شوند.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی 1388ساعت 15:50  توسط علیرضا صادق | 

عنوان آزمایش: رنگ آمیزی باکتریها

هدف: تشخیص کپسول باکتری

وسایل مورد نیاز:1-محیط کشت حاوی باکتری2-فیلدوپلاتین نوک گرد3-لام4-آب مقطر5-شعله برای استریل فیلدوپلاتین6-محلولهای رنگ آمیزی(نیگروزین,کریستال ویوله 1%)7-سولفات مس 20% 8-میکروسکوپ9-روغن ایمرسیون

الف)رنگ آمیزی به روش نیگروزین:ریختن یک قطره آب مقطر روی لام>استریل کردن فیلدوپلاتین روی شعله>برداشتن کلونی کوچک از باکتری و تهیه گسترش روی لام>افزودن یک قطره نیگروزین>تهیه یک لایه نازک از کمپلکس بوسیله یک لام دیگر>خشک کردن لام در هوای آزمایشگاه>مشاهده با عدسی100 میکروسکوپ و به کمک روغن ایمرسیون

ب)رنگ آمیزی به روش آنتونی:ریختن یک قطره آب مقطر روی لام>استریل کردن فیلدوپلاتین روی شعله>برداشتن کلونی کوچک از باکتری و تهیه گسترش روی لام>خشک کردن لام در هوای آزمایشگاه>فیکس کردن لام روی شعله>رنگ آمیزی با کریستال ویوله به مدت 5 الی 6 دقیقه>شستشو با سولفات مس>خشک کردن لام در هوای آزمایشگاه>مشاهده با عدسی100 میکروسکوپ و به کمک روغن ایمرسیون

*کپسول باکتری باسیلوس سرئوس از جنس پلی ساکارید بوده و خاصیت آنتی ژنیک دارد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی 1388ساعت 8:51  توسط علیرضا صادق | 

           

عنوان آزمایش:رنگ آمیزی باکتریها

هدف:تشخیص باکتریها بر اساس پارامترهایی مثل گرم و کوکسی یا باسیل بودن

وسایل مورد نیاز:1-محیط کشت حاوی باکتری2-فیلدوپلاتین نوک گرد3-آب مقطر4-لام5-شعله برای استریل فیلدوپلاتین6-محلول های رنگ آمیزی(کریستال ویوله,متیلن بلو,استون,فوشین یا سافرانین)7-میکروسکوپ8-روغن ایمرسیون

روش انجام آزمایش:

الف)رنگ آمیزی ساده:ریختن یک قطره آب مقطر روی لام←استریل کردن فیلدوپلاتین روی شعله←برداشتن کلونی کوچک از باکتری و تهیه گسترش روی لام ←خشک کردن لام در هوای آزمایشگاه ←فیکس کردن لام با عبور دادن سریع از روی شعله ←رنگ آمیزی با متیلن بلو به مدت 1 الی 2 دقیقه←شستشو با آب جاری  ←خشک کردن لام در هوای آزمایشگاه←مشاهده با عدسی100 میکروسکوپ و به کمک روغن ایمرسیون

ب)رنگ آمیزی گرم:ریختن یک قطره آب مقطر روی لام ←استریل کردن فیلدوپلاتین روی شعله←برداشتن کلونی کوچک از باکتری و تهیه گسترش روی لام←خشک کردن لام در هوای آزمایشگاه←رنگ آمیزی با کریستال ویوله به مدت 10 الی 30 ثانیه←شستشو با آب جاری←رنگ آمیزی با لوگل به مدت 20 الی 60 ثانیه←شستشو←استفاده از الکل-استون به مدت 10 ثانیه←شستشوی سریع←رنگ آمیزی با فوشین یا سافرانین به مدت 30 ثانیه←شستشو←خشک کردن لام در هوای آزمایشگاه←مشاهده با عدسی100 میکروسکوپ و به کمک روغن ایمرسیون

*لوگل باعث تثبیت رنگ اصلی بر روی باکتری می شود.

*استفاده از رنگ های اسیدی برای رنگ آمیزی زمینه

*ونجود بار منفی در اسید نوکلئیک باکتری ها

*نیگروزین و ائوزینات سدیم از جمله رنگ های اسیدی می باشند.             

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی 1388ساعت 8:19  توسط علیرضا صادق |