مطالب علمی رشته ی میکرو بیولوژی

عنوان آزمایش:تست رینه و تست وبر.

هدف:سنجش شنوایی با دیاپازون.

وسایل مورد نیاز:1-دیاپازون2-چکش پلاستیکی برای ضربه زدن.

روش انجام آزمایش:

الف)تست رینه:وارد کردن ضربه با چکش پلاستیکی به شاخه های دیاپازون جهت ایجاد ارتعاش>قرار دادن دم(قسمت انتهایی)دیاپازون مرتعش روی زائده ماستوئید فرد>در صورت عدم شنیدن صدا توسط فرد, قرار دادن شاخه های دیاپازون مرتعش در مجاورت لاله گوش>شنیدن صدا توسط فرد» مثبت بودن تست رینه و عدم وجود مشکل درشنوایی فرد.

ب)تست وبر: وارد کردن ضربه با چکش پلاستیکی به شاخه های دیاپازون جهت ایجاد ارتعاش>قرار دادن دم دیاپازون مرتعش روی پیشانی یا قله سر فرد>بررسی پاسخ فرد در قبال شنیدن صدا از داخل سر یا طرفین>در صورت شنیدن صدا از یکی از طرفین می گوییم وبر به یک طرف منتقل شده است>انجام تست رینه در سمت همان گوش» مثبت بودن تست رینه که نشان دهنده عیب در گوش داخلی طرف دیگر است(کری عصبی)» منفی بودن تست رینه که نشان دهنده عیب در گوش میانی و خارجی همان طرف است.

*تست وبر یک آزمایش هدایت استخوانی است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 23:26  توسط علیرضا صادق |